top of page

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

I. Treść i cel dokumentu

1. Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące ochrony danych osobowych przekazywanych przez osoby odwiedzające serwiswww.subrtservis.cz, naszych klientów i osób zainteresowanych naszymi usługami.

2. Celem niniejszego dokumentu jest zapoznanie Cię (osób, których dane dotyczą) z Twoimi prawami oraz przekazanie zrozumiałych informacji
o sposobie przetwarzania danych osobowych.

3. Jesteśmy wdzięczni za zaufanie, z jakim przekazujesz nam swoje dane osobowe. Przetwarzając dane osobowe postępujemy zgodnie z ustawą nr 101/2000 Dz.U. o ochronie danych osobowych iRozporządzenie (UE) 2016/679, czyli przepisu ogólnego
o ochronie danych osobowych, która weszła w życie z dniem 25.05.2018 roku i jest powszechnie znana pod skrótem RODO. Kliknięcie numeru rozporządzenia w zdaniu poprzednim przeniesie Państwa bezpośrednio do tekstu tego rozporządzenia, gdzie znajdą Państwo również dokładne brzmienie przepisów prawnych, do których odsyłamy poniżej w tym tekście.

4. Treść, która czeka na Ciebie w tym dokumencie:
 

    I. Treść i cel dokumentu

   II. Administrator danych osobowych – kim jesteśmy i jak możesz się z nami skontaktować

  III. Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je pozyskujemy

  IV. W jakim celu przetwarzamy dane osobowe, w jakim celu i co nas do tego upoważnia 

   V. Udostępnianie danych osobowych innym osobom

  VI Informacja o Twoich prawach w obszarze ochrony danych osobowych

VII. Inne ważne informacje dotyczące korzystania ze swoich praw

__________________________________________________________

II. Administrator danych osobowych – kim jesteśmy i jak możesz się z nami skontaktować

Jan Subrt

Identyfikator: 75591260

Numer VAT: CZ9006145236
Płatnik podatku VAT

Kramolín 59, 675 77 Kramolín

Zarejestrowana w rejestrze handlowym w Urzędzie Miejskim Náměšť nad Oslavou

e-mail kontaktowy:info@subrtservis.cz, tel. kontaktowy: +420 560 000 349

 

III. Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je pozyskujemy

Przetwarzamy dane, które nam sam przekazujesz. W szczególnych przypadkach może to być w szczególności podanie danych poprzez wypełnienie jednego z formularzy znajdujących się na stronie internetowej, podanie danych w trakcie sporządzania umów i dokumentów z nimi związanych oraz w związku z realizacją umów (tj. w związku przy świadczeniu usług), podczas kontaktu osobistego, telefonicznego, pisemnego, e-mailowego lub za pomocą innych środków komunikacji (wiadomości SMS, wiadomości w aplikacjach FB Messenger,
lub wiadomości na naszej stronie FB).

Przetwarzamy także dane, które samodzielnie publikujesz w Internecie, a w szczególności na portalach społecznościowych (np. Facebook, Instagram) oraz dane z rejestrów publicznych (w szczególności w celu wpisania lub sprawdzenia Twoich danych identyfikacyjnych w umowach).

Jeśli potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie niektórych danych osobowych w określonych celach przetwarzania, wówczas przetwarzamy takie dane w tym celu wyłącznie za Twoją zgodą.

Podajesz nam dane dobrowolnie, jedynie w niektórych przypadkach nie będziemy mogli świadczyć Ci usługi lub Ani w celu zabezpieczenia rezerwacji na świadczenie naszej usługi.
Dane masz obowiązek przekazać nam jedynie w przypadkach, gdy bezpośrednio wymaga tego prawo.

Dane osobowe mogą należeć do kategorii „zwykłych danych osobowych” lub mogą stanowić szczególną kategorię danych,
tj. dane wrażliwe, gdy przepisy prawa określają bardziej rygorystyczne warunki ich przetwarzania.

 

A. Typowe dane osobowe, które przetwarzamy:

Imię, nazwisko, tytuł, adres, nazwa osoby prawnej (jeśli kontaktujesz się z nami jako przedstawiciel firmy lub innej firmy), numer dowodu osobistego (jeśli jesteś przedsiębiorcą), numer telefonu, e-mail, dane kontaktowe z Facebooka (zwany dalej „kontaktem FB”),
adres IP, pliki cookies, informacje o zamówionych i świadczonych usługach, dane z naszej wzajemnej komunikacji związanej ze świadczeniem naszych usług, referencje (dane, które sam nam przekazujesz w ramach referencji lub informacji
o tym, że jesteś naszym Klientem dopuszczonym do publikacji).

 

B. Szczególne kategorie danych osobowych („dane wrażliwe”), które przetwarzamy:

Nie przetwarzamy takich danych osobowych.

IV. W jakim celu przetwarzamy dane osobowe, jak długo i co nas do tego upoważnia

A. Przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia umowy i realizacji obowiązków umownych

Abyśmy mogli zawrzeć z Tobą umowę i świadczyć zamówione przez Ciebie usługi oraz prowadzić związaną z tym komunikację
z Tobą, tj. w celu zapewnienia rezerwacji usługi poprzez system rezerwacji online, z którego korzystamy, przetwarzamy następujące wspólne dane osobowe:

Imię, nazwisko, tytuł, adres, nazwa osoby prawnej (jeśli kontaktujesz się z nami jako jej przedstawiciel), numer dowodu osobistego, numer telefonu, e-mail, kontakt na FB (jeśli będziesz się z nami komunikować przez FB w sprawie zawarcia umowy) ), informacje o zamówionych usługach, w tym nasza wzajemna komunikacja z nimi związana.

Tytułem prawnym (upoważnieniem) do przetwarzania tych danych jest bezpośrednie wypełnienie obowiązków umownych wynikających z zawartej między nami umowy oraz czynności prowadzące do zawarcia pomiędzy nami umowy o świadczenie usługi. Jednocześnie nie musi to być koniecznie umowa zawarta w klasycznej formie drukowanej, podpisana własnoręcznie. Może to być np. umowa zawarta ustnie, telefonicznie lub poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rezerwacyjnego znajdującego się na stronie internetowej oraz potwierdzenie przez nas takiego zamówienia.

W tym celu przetwarzamy dane osobowe przez czas trwania łączącej nas relacji umownej. Po zakończeniu stosunku umownego niektóre dane są przechowywane w celu wypełnienia obowiązków prawnych lub w celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu, o czym przeczytasz w dalszej części tego dokumentu.  

W przypadku, gdy ostatecznie nie zawrzemy umowy, będziemy przetwarzać podane przez Ciebie dane osobowe (najczęściej dane, które wypełniasz w formularzu rezerwacji lub kontaktowym na stronie) w oparciu o prawnie uzasadniony interes (patrz punkt C poniżej), np. maksymalnie przez 1 rok kalendarzowy następujący po ostatnim kontakcie z nami.
 

B. Przetwarzanie danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów rachunkowych, podatkowych i innych

W celu wywiązania się z obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie rachunkowości, prawa podatkowego i archiwizacji, przetwarzamy następujące dane:

Imię, nazwisko, tytuł, adres, numer PESEL, informacje o świadczonych usługach (w tym dane dotyczące ceny i dane dotyczące płatności).

Okres przetwarzania danych określają bezpośrednio odpowiednie przepisy prawa, które nakładają na nas obowiązek ich przetwarzania.
 

C. Przetwarzanie danych osobowych dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów naszych lub strony trzeciej

Uzasadniony interes może obejmować szeroki zakres sytuacji. W związku z tym informujemy Cię o prawnie uzasadnionych interesach, dla których przetwarzamy dane osobowe:

 • Uzasadniony interes jestochrona i udowadnianie naszych praw i roszczeń prawnych, w szczególności z zawartych umów lub wyrządził szkody. W tych celach przetwarzamy dane osobowe przez okres 4 lat od zakończenia współpracy umownej lub od naszego ostatniego kontaktu, jeżeli umowa nie została zawarta. Okres ten ustalany jest ze względu na przedawnienia roszczeń, mając na uwadze fakt, że o potencjalnym roszczeniu dochodzonym w sądzie nie musimy już w momencie jego zgłoszenia przez drugą stronę poznać. Dane są przechowywane w tych celach
  z umów i naszej wzajemnej komunikacji.

 • Uzasadniony interes to coś więcej Marketing bezpośredni. W celu przesyłania wiadomości handlowych (aktualności w naszych usługach, ofercie usług) przetwarzamy następujące dane osobowe naszych klientów: imię, nazwisko, adres, e-mail, telefon,
  Kontakt na FB, kontakt na Instagramie. Zawsze możesz w prosty sposób zrezygnować z wysyłania wiadomości handlowych na swoją skrzynkę e-mail, klikając na link zawarty w wiadomości e-mail. Gdybyśmy skorzystali z klasycznego formularza drukowanego lub rozmowy telefonicznej lub FB lub Komunikator FB, tutaj również od razu uszanujemy, jeśli poinformujesz nas, że nie chcesz dalszego kontaktu. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez 5 lat kalendarzowych od naszej ostatniej komunikacji w ramach realizacji umowy lub do czasu, aż odmówisz przesyłania dalszej komunikacji biznesowej (jeżeli nastąpi to w okresie
  5 lat kalendarzowych).

 • Aby móc zaproponować Ci produkty i usługi dostosowane do Twoich potrzeb oraz przesyłać Ci tylko te oferty i informacje, które nie będą Cię niepotrzebnie przytłaczać, a będą dla Ciebie korzystne, posiadamy naszą bazę kontaktów i danych osobowych podzieloną na kilka list. Przykładowo, jeśli wyślesz nam zamówienie ze strony internetowej, Twój kontakt zostanie uwzględniony na liście typu „rezerwacja” i jest to dla nas instrukcja ustalenia z Tobą szczegółów usługi. Część tego zautomatyzowanego przetwarzania służy zatem bezpośrednio wypełnieniu naszych zobowiązań umownych, część służy do normalnego marketingu
  (a zatem należy do kategorii uzasadnionego interesu). Jeżeli to „sortowanie” danych odbywało się na dużą skalę, bardzo „specjalistyczną”, to mogliśmy to robić jedynie na podstawie Twojej zgody (którą możesz następnie w każdej chwili wycofać, zgodnie z opisem w dalszej części tego dokumentu) ).

 • Korzystamy z usług w celu analizy ruchu na stronie oraz w celu ustalenia jakości i targetowania reklam
  Google Analytics oraz menedżer ds. reklamy na Facebooku i Instagramie. Nie wykorzystujemy jednak w tych celach danych personalizowanych, tj. mierzymy jedynie ruch w ogóle, a nie z wykorzystaniem Twoich danych osobowych, za wyjątkiem plików cookies. Możesz jednak zabronić ich używania bezpośrednio w swojej przeglądarce internetowej lub ustawić ograniczenia ich używania. Bardziej szczegółowe informacje znajdziesz bezpośrednio w odrębnej informacji o plikach cookies na naszej stronie internetowej.

   

D. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie Twojej zgody

Będziemy przetwarzać wyłącznie za Twoją zgodą (w szczególności będziemy publikować na stronie internetowej lub na FB
oraz na Instagramie) Twoją wzmiankę o naszych usługach lub zdjęcia lub filmy powstałe w trakcie świadczenia usług, jeśli mają one zostać wykorzystane w celach marketingowych. Zanim wyrazisz zgodę, poinformujemy Cię, jakich danych i w jakim konkretnym celu przetwarzania będzie dotyczyć zgoda.
Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres 10 lat, chyba że wcześniej wycofasz zgodę, w innym przypadku do czasu wycofania zgody. Jeżeli jednak część Twoich danych osobowych przetwarzamy również na podstawie innego tytułu prawnego (patrz litery A do C powyżej), będziemy przetwarzać dane osobowe w tych celach
 po wycofaniu zgody, gdyż zgoda nie jest wymagana dla tak konkretnych celów.

 

V. Udostępnianie danych osobowych innym osobom

Na naszej stronie internetowej korzystamy z systemu rezerwacji reenio obsługiwanego przez firmę GARVIS Solutions s.r.o., IČ: 28659058. Spółka ta jest zatem podmiotem przetwarzającym dane osobowe i mamy z nią umowę o przetwarzaniu. Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych i ich przetwarzania przy wykorzystaniu systemu reenio znajdziesz pod tym linkiem:https://reenio.cz/cs/manual/privacypolicy 

Dane osobowe będą także udostępniane właściwym organom administracyjnym, jeśli będą wymagać tego przepisy prawa
(tj. szczególnie w przypadku kontroli, w której dany organ jest uprawniony do żądania podania danych osobowych).

 

VI. Informacja o innych Twoich prawach w obszarze ochrony danych osobowych

A. Prawo dostępu do danych osobowych

Jest to prawo do sprawdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeśli tak, to do uzyskania dostępu do tych danych
oraz informacje o ich przetwarzaniu. Dzięki zastosowaniu systemu reenio dostęp jest bardzo prosty i zautomatyzowany.
Wystarczy, że klikniesz w link „Zarządzaj danymi osobowymi” znajdujący się na naszej stronie internetowej, w stopce dowolnej strony rezerwacji, a następnie w formularzu internetowym wpisz swój adres e-mail, na który chcesz przesłać informację o przetwarzaniu danych osobowych dane. Następnie na podany kontakt e-mail zostanie wysłana wiadomość e-mail z informacją o dalszej procedurze.
Rezultatem jest strona, na której podsumowane są informacje powiązane z Twoim adresem e-mail.

 

B. Prawo do sprostowania danych osobowych

Jest to dla nas prawo do niezwłocznego poprawienia nieprawidłowych danych osobowych dotyczących Ciebie. Z uwzględnieniem celów przetwarzania masz prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia (w którym podajesz pełne dane).
 

C. Prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)

W przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub RODO masz prawo żądać, abyśmy bez zbędnej zwłoki usunęli Twoje dane osobowe (w RODO przyczyny wymienione są w art. 17, z uwzględnieniem wyjątków, gdy usunięcie nie następuje) .
 

D. Prawo do ograniczenia przetwarzania

W przypadkach określonych w art. 18 RODO, masz prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych.
 

E. Prawo do przenoszenia danych

Na warunkach określonych w art. 20 RODO, masz prawo otrzymać swoje dane osobowe i przenieść je do innego administratora.
Jeśli jest to technicznie wykonalne, masz prawo zażądać bezpośredniego przeniesienia danych do innego administratora.

 

F. Prawo do sprzeciwu

W przypadkach, gdy przetwarzamy dane osobowe dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, masz prawo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania i wówczas nie będziemy już przetwarzać danych, chyba że nasz prawnie uzasadniony interes będzie przeważał nad Twoimi interesami lub prawami i wolnościami. Jeżeli prawnie uzasadnionym interesem jest marketing bezpośredni, wniesienie sprzeciwu zawsze skutkuje zaprzestaniem dalszego przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 

G. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważasz, że Twoje prawa w zakresie ochrony danych osobowych są naruszane, masz prawo wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Bardziej szczegółowe informacje na temat Kancelarii i ochrony danych osobowych można uzyskać bezpośrednio
na stronie internetowej urzęduwww.uoou.cz

 

VII. Inne ważne informacje dotyczące korzystania ze swoich praw

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, możesz się z nami skontaktować
na e-mail info@subrtservis.cz. Wysyłając wiadomość na ten adres e-mail lub wysyłając pisemną prośbę na nasz adres wskazany w początkowej części tego dokumentu, możesz także bezpośrednio skorzystać ze swoich praw, o których piszemy w artykule VI. Pragniemy jedynie zaznaczyć, że w celu sprawdzenia, czy żądanie faktycznie zostało złożone bezpośrednio przez Ciebie, możemy później skontaktować się z Tobą i w rozsądny sposób zweryfikować tożsamość i żądanie.
To samo dotyczy każdej komunikacji telefonicznej i podobnych.

Aktualną treść tego dokumentu można zawsze znaleźć na stronie internetowejwww.subrtservis.cz Ihttps://subrtservis.reenio.cz

 

Niniejsze brzmienie obowiązuje od dnia 1 września 2019 r

WNIOSEK PODMIOTU DANYCH – REALIZACJA PRAW W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

bottom of page