top of page

OGÓLNE WARUNKI

w celu świadczenia usług


Drodzy odwiedzający strony https://www.subrtservis.cz/ i https://subrtservis.reenio.cz/
 

właśnie znalazłeś się na stronie z ogólnymi warunkami sprzedaży naszych usług serwisowych, szkoleniowych i doradczych (zwanych dalej łącznie „usługami”, chyba że w poniższym tekście wyraźnie wymieniono tylko konkretną usługę). Na stronie internetowej www.subrtservis.cz (zwanej dalej „strona internetowa" Lub "interfejs sieciowy”) prawdopodobnie zapoznałeś się już ze szczegółami o nas i naszych usługach i wiesz, czego będziesz od nas potrzebować. Niniejsze Ogólne Warunki (w skrócie „OWU") zawierają informacje, którymi powinniście Państwo dysponować przed zamówieniem u nas usług, a przede wszystkim przed dokonaniem wiążącej rezerwacji usług poprzez formularz rezerwacji znajdujący się na stronie internetowej. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi OW. Klikając przycisk „zarezerwuj” wyrażasz zgodę na niniejsze OW.
jeśli przeczytasz OWU, Twoja zgoda będzie naprawdę zgodą.

KIEDY OBOWIĄZUJĄ WARUNKI I JAKI MAJĄ POWIĄZANIE Z UMOWĄ?

OWH służą do zamawiania naszych usług za pośrednictwem interfejsu internetowego, a także świadczenia usług (w tym tych, które zamówiłbyś w inny sposób, np. zwykłą pocztą elektroniczną lub telefonicznie).

Poniżej opisano faktyczny proces składania zamówienia i zawarcia umowy. Ogólne Warunki Handlowe są dokumentem stanowiącym integralną część umowy zawartej pomiędzy nami. Jeżeli w Umowie znajdują się postanowienia odbiegające od treści Ogólnych Warunków, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.

Świadczenie usług odbywa się na podstawie Umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy naszą firmą jako Usługodawcą a Tobą jako Klientem (jako odbiorcą usługi). Jeżeli w Ogólnych Warunkach użyto wyłącznie określenia „Umowa”, należy przez to rozumieć Umowę o świadczenie usług. W przypadku usług serwisowych umowa ma charakter umowy o dzieło w rozumieniu § 2586 i nast. Ustawa nr 89/2012 Dz.U. Kodeks Cywilny ze zm. (dalej „NOZ”). Umowa zawierana jest w języku czeskim, archiwizowana w formie elektronicznej i nie jest dostępna dla osób trzecich.
Do zawarcia umowy dochodzi poprzez złożone przez Państwa zamówienie i jego akceptację przez nas oraz niniejsze OW.

 

Treść OWU:

I. Dane podstawowe

II. Ważne terminy, aby było jasne, co jest tutaj napisane

III. Jak zamówić i zawrzeć Umowę?

IV. A co z ceną usług i sposobem jej zapłaty?

P. W jaki sposób Usługi będą Ci dostarczane?

VI. Odstąpienie od Umowy

VII. Gwarancja, prawa z tytułu wadliwego wykonania i procedura reklamacyjna

VIII. Rozpatrywanie reklamacji, rozwiązywanie sporów konsumenckich

IX Podsumowując

 

 

 

I. DANE PODSTAWOWE

Dyrektor wykonawczy:                    Jan Subrt

Identyfikator:                              75591260
Numer VAT:                            CZ9006145236

Siedziba:                          Kramolín 59, 675 77 Kramolín

E-mail:                       info@subrtservis.cz

Telefon:                      +420 560 000 349
Numer konta:                  227970909 / 0600

 

Wpisanym do rejestru handlowego właściwym urzędem handlowym jest Urząd Miejski w Náměšť nad Oslavou.

Przedsiębiorca jest płatnikiem podatku VAT.


Adres dostawy jest taki sam jak adres siedziby. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod wyżej wymienionym adresem e-mail w celu rutynowej komunikacji oraz ewentualnego rozpatrywania sugestii i skarg.

W poniższym tekście przedsiębiorca występuje jedynie jako „Dostawca„.

 

II. WAŻNE TERMINY ABY JAŚNIE JAŚNIĆ O CZYM TU JEST PISANE
 

KTO JEST KLIENTEM?

Klient to osoba, która składa wiążące zamówienie na nasze usługi za pośrednictwem interfejsu internetowego. Klientem jest także każda osoba, która w jakiejkolwiek formie zawiera z nami umowę o świadczenie usług, niezależnie od tego, która usługa jest wymieniona na naszej stronie internetowej.

Klientem może być albo inny przedsiębiorca, co jest częstsze w praktyce, albo konsument.

KIM JEST KONSUMENT?

Zgodnie z prawem konsumentem jest osoba fizyczna, która nie działa w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej ani w ramach samodzielnego wykonywania obowiązków zawodowych. Jeżeli jesteś osobą fizyczną i w zamówieniu podasz numer identyfikacyjny, uznamy, że zawierasz Umowę jako przedsiębiorca, a nie jako konsument. 

CZYM JEST UMOWA KONSUMENCKA?

Jest to Umowa, w której Konsument występuje w roli Klienta. W wielu przypadkach konsument znajduje się w korzystniejszej sytuacji niż pozostali klienci. Jeżeli prawo dotyczy wyłącznie Konsumenta, jest to wyraźnie określone w Ogólnych Warunkach Handlowych (tzn. zamiast „Klient” widnieje „Konsument”).

 CO TO JEST UMOWA NA ODLEGŁOŚĆ?

Jest to Umowa zawarta za pośrednictwemŚRODKI KOMUNIKACJI NA ODLEGŁOŚĆ, czyli jest zamknięta bez konieczności osobistego spotkania, gdyż do jej zamknięcia używamy interfejsu internetowego. Koszty związane z korzystaniem ze środków porozumiewania się na odległość (w szczególności koszty połączenia internetowego i ewentualnych rozmów telefonicznych) ponosisz Ty jako Klient i nie odbiegasz od normalnej stawki pobieranej przez Twojego operatora, lub dostawca połączenia internetowego. Składając zamówienie wyrażasz zgodę na korzystanie ze środków porozumiewania się na odległość.

JAKIE PRZEPISY PRAWNE REGULUJĄ POMIĘDZY NAMI STOSUNEK UMOWNY?

Są to obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawa nr 89/2012 Dz.U., Kodeks cywilny (zwana dalej także „NOZ”), a w przypadku gdy Klientem jest konsument także ustawa nr 634/1992 Coll., w sprawie ochrony konsumentów.

 

III. JAK ZAMÓWIĆ I ZAWARĆ UMOWĘ?

1 likeKlient zamawia usługi poprzez interfejs WWWtj. poprzez system rezerwacji znajdujący się na stronie internetowej, poprzez wypełnienie znajdującego się tam formularza rezerwacyjnego lub poprzez zwykłą pocztę e-mail, formularz kontaktowy lub telefon.

2. OPIS USŁUG: Bardziej szczegółowy opis oferowanych usług znajdziesz w interfejsie internetowym. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji przed dokonaniem rezerwacji, koniecznie skontaktuj się z nami. Konkretne szczegóły możemy uzgodnić zarówno przed dokonaniem rezerwacji, jak i oczywiście bezpośrednio na miejscu, jeśli mówimy o usługach serwisowych.  

 

3. ZAMÓWIENIE USŁUG: Służy do wiązania zamówień poprzez interfejs WWWrezerwacja z, gdzie po wybraniu konkretnego terminu usługi, szkolenia lub usługi zdalnej online, jako Klient podajesz swoje dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres, e-mail, telefon, nr dowodu osobistego, firmę) oraz przedmiot rezerwacji. Po przesłaniu rezerwacji otrzymają Państwo na podany adres e-mail kontaktowy potwierdzenie zarezerwowanego terminu, a następnie, zazwyczaj najpóźniej następnego dnia roboczego, skontaktujemy się z Państwem i ustalimy konkretną godzinę w ramach zarezerwowanego dnia oraz miejsce, do którego przyjdziemy w celu zapewnienia obsługi, ewentualnie szkoleń i innych oferowanych przez nas usług, lub kiedy będzie świadczona usługa internetowa na odległość. Jednocześnie określimy, jakiego urządzenia będzie dotyczyć usługa, a jeśli to możliwe, zdefiniujemy także konkretną usterkę, jeśli ma ona zostać naprawiona. Jeśli najpierw skontaktujesz się z nami telefonicznie, mailowo lub osobiście, ustalimy szczegóły, a następnie poprosimy Cię o złożenie wiążącego zamówienia poprzez formularz rezerwacyjny. Jeżeli jest to naprawa, cena części zamiennych zostanie podana na miejscu dopiero po dokładnym zidentyfikowaniu wady i związanych z nią części. W zakresie kosztów transportu do miejsca świadczenia usług oraz za rzeczywistą pracę wykonaną w ramach usługi, wysyłając wiążącą rezerwację, potwierdzasz, że wyrażasz zgodę na świadczenie usługi na następujących warunkach cenowych (chyba, że inny cena jest wyraźnie uzgodniona między nami):
 

Cena za każdą rozpoczętą godzinę pracy: 890 CZK bez VAT.

Cena za każdą rozpoczętą godzinę szkolenia: 990 CZK bez VAT.

Cena za każdą rozpoczętą godzinę świadczenia usługi zdalnej online: 1.350 CZK bez VAT.

Rekompensata za każdą rozpoczętą godzinę w drodze z Kramolína do miejsca świadczenia usługi i z powrotem: 290 CZK bez VAT.

Rekompensata za każdy kilometr w drodze z Kramolína do miejsca świadczenia usług i z powrotem: 20 CZK bez VAT.
 

Do zawarcia Umowy dochodzi poprzez przesłanie na Państwa adres elektroniczny podany w rezerwacji potwierdzenia otrzymania rezerwacji, a w przypadku usług serwisowych i szkoleniowych także poprzez potwierdzenie miejsca świadczenia usługi oraz niezbędnych danych (tj. specyfikacja urządzenia, którego dotyczy).
 

Wszelkie zmiany zawartej Umowy (w tym rezygnacja z zamówienia) możliwe są wyłącznie na podstawie zawartego pomiędzy nami porozumienia. Do chwili zawarcia Umowy istnieje możliwość anulowania rezerwacji poprzez wiadomość e-mail wysłaną na nasz adres elektroniczny podany w części „Dane podstawowe” w artykule I niniejszych OW.
 

W razie wątpliwości możemy skontaktować się z Państwem w celu sprawdzenia autentyczności rezerwacji, a w przypadku braku możliwości sprawdzenia autentyczności rezerwacji przyjmuje się, że zamówienie w ogóle nie zostało złożone i nie zajmujemy się już taką rezerwacją (zamówieniem) .
 

Wizyty można rezerwować 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Należy jednak pamiętać, że w wyjątkowych przypadkach strona może być czasowo niedostępna ze względu na konieczność konserwacji serwisu lub na skutek okoliczności, za które nie ponosimy odpowiedzialności, np. przerwy w połączeniu z siecią internetową itp.

 

IV. A CO Z CENĄ USŁUG, JAK SĄ PŁACONE?

1. CENA USŁUG:Cena za usługi serwisowe składa się z rekompensaty za czas pracy, rekompensaty za czas spędzony w drodze, rekompensaty za przejechane kilometry w drodze (konkretne kwoty są wymienione w art. III ust. 3 niniejszych OWU oraz na interfejsie internetowym) oraz kwotę za zakupione części zamienne, części i materiały. Ta część ceny zostanie przekazana dopiero na miejscu, po stwierdzeniu konkretnej wady lub konieczności zakupu części zamiennych, podzespołów i materiałów. Jeśli istnieje możliwość rozwiązania świadczenia usługi poprzez dostarczenie części zamiennych, komponentów i materiałów w różnych przedziałach cenowych, zawsze zaproponujemy Państwu co najmniej 2 warianty. W przypadku, gdy nie zgadzasz się z którąkolwiek z oferowanych opcji (w tym z ceną) i z tego powodu świadczenie dalszej usługi nie jest możliwe, zobowiązujesz się do zapłaty czasowego wynagrodzenia za pracę w ramach usługi oraz rekompensaty za czas spędzony w trasie i rekompensata za przejechane kilometry.
 

2. Jeżeli wyraźnie nie uzgodniono między nami inaczej, jesteśmy uprawnieni do żądania kaucji za wykonanie usług serwisowych oraz za niezbędne materiały, części zamienne i podzespoły.
 

3.METODA PŁATNOŚCI: Uzgodnioną cenę można zapłacić w następujący sposób:
- Bezgotówkowy (klasyczny) przelew bankowy na nasz rachunek bankowy na podstawie wystawionej faktury. Podczas dokonywania płatności należy pamiętać o umieszczeniu odpowiedniego symbolu zmiennej, dzięki czemu wpłata będzie mogła zostać szybko dopasowana.

-Gotówka na miejscu za serwis i szkolenie.

-Płacąc poprzez terminal płatniczy na miejscu, zapewniając serwis i szkolenia. W takim przypadku zaraz po dokonaniu płatności na adres e-mail Kienta zostaje automatycznie wysłane potwierdzenie płatności oraz wiadomość SMS na telefon komórkowy Klienta z wprowadzonym przez niego numerem telefonu.
 

4. CENA Dojrzałość: Cena jest płatna gotówką w dniu wykonania usługi. W przypadku płatności bezgotówkowej termin płatności wynosi 7 dni roboczych od wystawienia faktury. Jednakże w przypadku usługi zdalnej online należy ją opłacić najpóźniej przed jej rozpoczęciem, w przeciwnym razie nie jesteśmy zobowiązani do świadczenia usługi zdalnej online. Jeżeli za usługę serwisową wymagana jest kaucja, termin płatności wynosi maksymalnie 3 dni robocze od dnia zgłoszenia wezwania do wpłaty kaucji. Nie jesteśmy jednak zobowiązani do kontynuowania świadczenia usługi do czasu wpłaty kaucji i w takim przypadku nie możemy opóźniać świadczenia usługi.
 

Zapłata ceny następuje w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty na naszym rachunku bankowym, przekazania gotówki lub potwierdzenia przez terminal płatniczy.  
 

Nie ma możliwości płatności za usługi w trybie ratalnym.

 

V. W JAKI SPOSÓB BĘDĄ ŚWIADCZONE USŁUGI?


Warunki dostarczenia:

1. SPOSÓB DOSTAWY:
Usługi serwisowe i szkoleniowe będą świadczone w uzgodnionym miejscu, a w przypadku żądania przedpłaty dopiero po dokonaniu wpłaty zaliczki. Konkretna godzina w zarezerwowanym dniu będzie każdorazowo uzgadniana między nami, także w przypadku usługi zdalnej online.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu ze względu na nieprzewidziane okoliczności (np. choroba technika, sytuacja na drodze, awaria pojazdu itp.)

2. ANULOWANIE WARUNKÓW:
Jeżeli z przyczyn po Twojej stronie nie jest możliwe zrealizowanie usługi zdalnej on-line w zarezerwowanym terminie i poinformujesz nas o tym fakcie nie później niż 48 godzin wcześniej i jednocześnie nie chcesz rezerwować innego terminu , nie pobieramy żadnej opłaty za anulację, a jeśli cena usługi zdalnej online została już opłacona, zwrócimy ją Państwu w ciągu tygodnia od anulowania rezerwacji na konto, z którego została wysłana płatność. Jeżeli uzgodnimy alternatywny termin, otrzymana płatność zostanie wykorzystana na potrzeby zdalnej usługi online w alternatywnym terminie. W przypadku anulacji rezerwacji w terminie krótszym niż podany, zostanie pobrana opłata za anulację w wysokości 950 CZK, płatna w terminie 3 dni od anulowania rezerwacji. Jeżeli zaakceptowaliśmy już płatność za usługę zdalną online, otrzymana kwota zostanie zaliczona na poczet opłaty za anulowanie. W przypadku, gdy anulując rezerwację w terminie krótszym niż podany, ustalimy alternatywny termin rezerwacji, który odbędzie się prawidłowo, nie zostanie pobrana żadna opłata za anulację, a otrzymana wcześniej wpłata zostanie wykorzystana do zapłaty opłata za usługę zdalną online.


W przypadku usług serwisowych, jeśli anulujesz zamówienie (rezerwację) na mniej niż 48 godzin przed zarezerwowanym dniem, zostanie pobrana opłata za rezygnację w wysokości 8 x 890 CZK bez VAT, tj. 7120 CZK bez VAT. Jeżeli wcześniej otrzymaliśmy zapłatę (zaliczkę) za usługi serwisowe, która do chwili anulowania rezerwacji nie została jeszcze wykorzystana na zakup materiałów, komponentów lub części zamiennych, otrzymana kwota zostanie uwzględniona w opłacie za anulowanie, chyba że wyraźnie zgodziliśmy się na inne rozwiązanie. Pozostałą kwotę zwrócimy na konto, z którego wpłacono zadatek w ciągu tygodnia od anulowania rezerwacji. 

 

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1. Jeżeli jesteś Konsumentem, masz prawo odstąpić od niniejszej Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, zgodnie z § 1829 ust. 1 Kodeksu Cywilnego. Jeżeli jednak świadczenie usług rozpoczęło się na Twoje wyraźne żądanie jeszcze przed upływem tego 14-dniowego terminu, masz obowiązek zapłacić nam proporcjonalną część uzgodnionej ceny za spełnione świadczenie do chwili odstąpienia z umowy. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z tej możliwości odstąpienia od umowy, w ciągu 14 dni odstąpienie od Umowy należy przesłać e-mailem na adres info@subrtservis.cz lub przesłać pocztą na nasz adres podany w artykule I Ogólnych Warunków Handlowych lub dostarczyć na ten adres adres osobiście lub przez inną osobę. Wycofać się można także wypełniając dostępny formularzpobrać w formacie PDF poniżej zgodnie z niniejszymi warunkami.
Jeżeli skorzystają Państwo z przykładowego formularza, bez zbędnej zwłoki potwierdzimy jego otrzymanie. Nie musisz podawać żadnego powodu odstąpienia od umowy. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument, postanowienia niniejszego paragrafu nie mają zastosowania, a przy możliwości odstąpienia od umowy bez podania przyczyny stosuje się wyłącznie warunki odstąpienia od umowy zawarte w art. V niniejszych OWU.  


Informujemy, że zgodnie z § 1837 NOZ, nawet Konsument nie może odstąpić od Umowy:

  • o świadczenie usług, jeżeli zostały spełnione za jego uprzednią wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (oznacza to, że jeżeli w terminie 14 dni, gdy w inny sposób możliwe jest odstąpienie od umowy bez podania przyczyny, usługi zostały już wykonane za wyraźną zgodą Klienta, nie ma on już możliwości odstąpienia od umowy bez podania przyczyny

  • o naprawę lub konserwację przeprowadzaną w miejscu wyznaczonym przez Konsumenta na jego żądanie; nie dotyczy to jednak przypadku późniejszych napraw innych niż wymagane lub dostawy części zamiennych innych niż wymagane

 

2. Nie później niż 14 dni po odstąpieniu od Umowy zwrócimy otrzymane od Państwa pieniądze tytułem zapłaty za usługi. Zwrócimy Ci pieniądze w ten sam sposób, w jaki je wpłaciłeś, chyba że zgodzisz się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla Ciebie z dodatkowymi kosztami.

3. Zarówno Tobie jako Klientowi, jak i naszej firmie jako Usługodawcy przysługuje ponadto prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub określonych w niniejszych OWU.
 

VII. GWARANCJA, PRAWA Z WADLIWEGO WYKONANIA, PROCEDURA REKLAMACYJNA

 

1. Prawa wynikające z wadliwego wykonania regulują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy § 1914 do 1925, § 2615 do 2619 (w przypadku wykonania dzieła).

2. Jako Usługodawca jesteśmy odpowiedzialni za to, aby usługa w momencie odbioru była wolna od wad. W szczególności w przypadku usług serwisowych świadczonych bezpośrednio na miejscu na zlecenie Klienta, oświadczamy, że świadczymy te usługi z należytą starannością profesjonalną. Klient przyjmuje do wiadomości, że jeżeli w konkretnym przypadku na miejscu okaże się konieczne poczekanie na dostawę dodatkowych części i podzespołów i z tego powodu (choć pierwotnie nie zakładano tego, gdy taką potrzebę stwierdzono dopiero na miejscu) i nie można tego wykryć bez osobistego oględzin maszyny z naszej strony) konieczne będzie ustalenie innego terminu kontynuacji świadczenia usługi na miejscu, więc nawet w takim przypadku zapłacą cenę za usługę zgodnie z niniejszymi OW, łącznie z odszkodowaniem za ponowny przejazd (km i czas w trasie).

 

VIII. ROZPATRYWANIE REKLAMACJI, ROZSTRZYGANIE SPORÓW KONSUMENCKICH

 

1. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek reklamacje dotyczące zawartej Umowy, jej wykonywania lub naszych działań, prosimy o kontakt pod adresem elektronicznym info@subrtservis.cz.

2. Prowadzimy działalność na podstawie zezwolenia handlowego, organem kontrolnym jest właściwy urząd handlowy, nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie konsumentów sprawuje Czeska Inspekcja Handlowa. Nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych czuwa Urząd Ochrony Danych Osobowych. Możesz także kierować swoje skargi do tych organów.

3. Jeżeli pomiędzy Usługodawcą a Konsumentem powstanie spór konsumencki, Konsumentowi przysługuje prawo do rozstrzygnięcia pozasądowego. Przedmiotem pozasądowego ugody na podstawie ustawy nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów jest Czeska Inspekcja Handlowa. Wszystkie szczegóły dotyczące pozasądowej ugody znajdziesz na stronie Czeskiej Inspekcji Handlowej www.coi.cz Konsument może także skorzystać z platformy internetowego rozstrzygania sporów utworzonej przez Komisję Europejską pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

IX PODSUMOWANIE

 

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, do czasu wypełnienia przez Usługodawcę i Klienta obowiązków wynikających z umowy.

2.Ochronę danych osobowych reguluje odrębny dokument.

3. Informujemy, że jesteśmy uprawnieni do jednostronnej zmiany niniejszych OWH, jednakże tekst regulaminu obowiązujący w chwili wysłania rezerwacji zawsze obowiązuje Klienta. Niniejsza wersja regulaminu ma formę tekstową w formacie pdf oraz stanowi załącznik do wiadomości e-mail potwierdzającej otrzymanie rezerwacji.

4. Niniejsze OWH obowiązują od 11/2023.

bottom of page