top of page

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro poskytování služeb


Milí návštěvníci webových stránek https://www.subrtservis.cz/ a https://subrtservis.reenio.cz/
 

právě jste se ocitli na stránce se všeobecnými obchodními podmínkami pro prodej našich služeb servisních, školících i konzultačních (dále souhrnně jen „služby“, pokud výslovně nebude v dalším textu uvedena jen konkrétní služba). Na webových stránkách www.subrtservis.cz (dále jen „web“ nebo „webové rozhraní“) jste si patrně už přečetli podrobnosti o nás a našich službách a víte, jaký požadavek na nás budete mít. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (zkráceně jen „VOP“) obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před tím, než si u nás služby objednáte a především tehdy, než prostřednictvím rezervačního formuláře na webu služby závazně zarezervujete. Přečtěte si prosím tyto VOP pečlivě. Kliknutím na tlačítko „rezervovat“ totiž vyslovujete souhlas i s těmito VOP.
okud si VOP přečtete, bude váš souhlas opravdu souhlasem.

KDY SE VOP POUŽIJÍ A JAKÝ MAJÍ VZTAH K UZAVŘENÉ SMLOUVĚ?

VOP se použijí pro objednávání našich služeb přes webové rozhraní i pro samotné poskytování služeb (včetně těch, které byste objednávali jiným způsobem, např. běžným e-mailem nebo telefonicky).

Samotný proces objednávek a uzavření smlouvy je popsaný níže. VOP jsou dokumentem, který tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi námi. Pokud by ve Smlouvě byla ujednání, která se liší od textu VOP, mají ujednání ve Smlouvě přednost.

Poskytování služeb probíhá na základě Smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi naší společností jako Poskytovatelem a vámi jako Klientem (jako příjemcem služby). Pokud je ve VOP užíván pouze pojem „Smlouva“, rozumí se tím jak Smlouva o poskytování služeb. V případě servisních služeb má smlouva povahu smlouvy o dílo dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“). Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám.
Smlouva je tvořena vaší objednávkou a jejím přijetím z naší strany a těmito VOP.

 

Obsah VOP:

I. Základní údaje

II. Důležité pojmy, aby bylo zřejmé, o čem se zde píše

III. Jak na objednávku a uzavření Smlouvy?

IV. Jak je to s cenou služeb a jak se platí?

V. Jakým způsobem vám budou služby dodány?

VI. Odstoupení od Smlouvy

VII. Záruka, práva z vadného plnění a reklamační řád

VIII. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

IX. Závěrem

 

 

 

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Jednatel:                    Jan Šubrt

IČ:                              75591260
DIČ:                            CZ9006145236

Sídlo:                          Kramolín 59, 675 77 Kramolín

E-mail:                        info@subrtservis.cz

Telefon:                      +420 560 000 349
Číslo účtu:                  227970909 / 0600

 

Zapsaný v živnostenském rejstříku, příslušným živnostenským úřadem je Městský úřad Náměšť nad Oslavou.

Podnikatel je plátce DPH.


Adresa pro doručování je shodná s adresou sídla. Na uvedeném e-mailu jsme vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.

V dalším textu vystupuje podnikatel už jen jako „Poskytovatel“.

 

II. DŮLEŽITÉ POJMY, ABY BYLO ZŘEJMÉ, O ČEM SE ZDE PÍŠE
 

KDO JE KLIENT?

Klientem je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní učiní závaznou objednávku našich služeb. Klientem je také každý, kdo s námi, v jakékoli formě uzavře Smlouvu o poskytování služeb, ať jde o jakoukoli službu uvedenou na našem webu.

Klientem může být jak jiný podnikatel, což je v praxi přeci jen častější, tak jím může být i spotřebitel.

KDO JE SPOTŘEBITELEM?

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budeme mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel. 

CO JE SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA?

Je to Smlouva, ve které jako Klient vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní klienti. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to ve VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Klient“ je uvedeno „Spotřebitel“).

 CO JE SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM?

Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme webové rozhraní. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a případné telefonní hovory) si jako Klient hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

JAKÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE SMLUVNÍ VZTAH MEZI NÁMI ŘÍDÍ?

Jsou to platné právní předpisy, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Klientem spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

III. JAK NA OBJEDNÁVKU A UZAVŘENÍ SMLOUVY?

1. Jako Klient objednáváte služby buď přes webové rozhraní, tj. skrze rezervační systém na webových stránkách, vyplněním tam umístěného rezervačního formuláře nebo prostřednictvím běžného e-mailu, kontaktního formuláře nebo telefonu.

2. POPIS SLUŽEB: Na webovém rozhraní naleznete podrobnější popis nabízených služeb. Pokud ještě před rezervací potřebujete doplňující informace, určitě nás kontaktujte. Konkrétní detaily můžeme domluvit jak ještě před rezervací, tak samozřejmě i přímo na místě, pokud se jedná o servisní služby.  

 

3. OBJEDNÁNÍ SLUŽEB: Pro závazné objednání přes webové rozhraní slouží rezervační formulář, kde po zvolení konkrétního termínu pro servis, školení nebo vzdálený online servis jako Klient vyplníte své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefon, IČ, firmu) a předmět rezervace. Po odeslání rezervace obdržíte na zadaný kontaktní e-mail potvrzení rezervovaného termínu a následně, zpravidla nejpozději následující pracovní den se vám ozveme a domluvíme konkrétní hodinu v rámci rezervovaného dne a místo, kam se k zajištění servisních, případně školících a dalších námi nabízených služeb dostavíme nebo kdy bude zajištěn vzdálený online servis. Současně si upřesníme, jakého zařízení se servis bude týkat a v rámci možností i vymezení konkrétní závady, má-li jít o opravu. Pokud nás nejprve kontaktujete telefonicky nebo běžným e-mailem, případně osobně, domluvíme podrobnosti a poté vás požádáme o učinění závazné objednávky přes rezervační formulář. Půjde-li o opravu, bude cena náhradních dílů sdělena až na místě, po přesném zjištění závady a s tím souvisejících dílů. Pokud jde o náklady na dopravu do místa poskytnutí služeb a na samotnou práci poskytnutou v rámci služby, odesláním závazné rezervace potvrzujete, že souhlasíte s poskytnutím služby za následujících cenových podmínek (nebude-li výslovně mezi námi ujednána jiná cena):
 

Cena za každou započatou hodinu práce: 990 Kč bez DPH.

Cena za každou započatou hodinu školení: 990 Kč bez DPH.

Cena za každou započatou hodinu poskytování vzdáleného online servisu: 1350 Kč bez DPH.

Náhrada za každou započatou hodinu na cestě z Kramolína do místa poskytnutí služeb a zpět: 290 Kč bez DPH.

Náhrada za každý kilometr na cestě z Kramolína do místa poskytnutí služeb a zpět: 20 Kč bez DPH.
 

Doručením potvrzení o přijetí rezervace na vaši elektronickou adresu uvedenou v rezervaci a v případě servisních a školících služeb i potvrzením místa poskytnutí služby a nutných podrobností (tj. specifikace zařízení, kterého se týká) je Smlouva uzavřena.
 

Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou možné jen na základě dohody mezi námi. Do doby uzavření Smlouvy můžete svoji rezervaci zrušit e-mailem poslaným na naši elektronickou adresu uvedenou v části „Základní údaje“ v čl. I. těchto VOP.
 

V pochybnostech vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti rezervace a nepodaří-li se pravost rezervace ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou rezervací (objednávkou) se nadále nezabýváme.
 

Rezervovat termíny je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňujeme však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídáme, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod.

 

IV. JAK JE TO S CENOU SLUŽEB JAK SE PLATÍ?

1. CENA SLUŽEB: Cena za servisní služby se skládá z časové odměny za práci, náhrady za čas na cestě, náhrady za ujeté km na cestě (konkrétní částky jsou uvedeny v čl. III. odst. 3 těchto VOP i na webovém rozhraní) a z částky za pořízené náhradní díly, součástky a materiál. Tato část ceny bude sdělena až na místě, po zjištění konkrétní závady nebo potřeby náhradních dílů, součástek a materiálu. Je-li možné řešit zajištění servisu poskytnutím náhradních dílů, součástek a materiálu v různých cenových relacích, nabídneme vám vždy aspoň 2 varianty. V případě, že nebudete souhlasit ani s jednou z nabídnutých variant (včetně ceny) a z toho důvodu nebude možné další servis poskytnout, zavazujete se uhradit časovou odměnu za práci v rámci servisní služby a náhradu za čas na cestě a náhradu za ujeté km.
 

2. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme oprávněni požadovat zálohu na poskytnutí servisních služeb a na potřebný materiál, náhradní díly a součástky.
 

3. ZPŮSOB PLATBY: Sjednanou cenu je možné uhradit následujícím způsobem:
- Bezhotovostně (klasickým) bankovním převodem na náš bankovní účet na základě vystavené faktury. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována.

- V hotovosti na místě u servisních služeb a školení.

- Platbou přes platební terminál na místě při poskytování servisních služeb a školení. V tomto případě je ihned po zaplacení automaticky odesláno potvrzení o platbě na e-mail Kienta i sms zpráva na mobilní telefon Klienta jím zadané telefonní číslo.
 

4. SPLATNOST CENY: Cena je splatná při platbě v hotovosti v den poskytnutí služby. V případě bezhotovostní platby činí splatnost 7. pracovních dní od vystavení faktury. U vzdáleného online servisu musí být však uhrazena nejpozději před jeho zahájením, jinak nejsme povinni vzdálený online servis poskytnout. Je-li u servisních služeb požadována záloha, splatnost je maximálně 3. pracovní dny od sdělení požadavku platby zálohy. Do uhrazení zálohy ovšem nejsme povinni pokračovat v poskytování služby a nemůže tak z naší strany v takovém případě dojít k prodlení s poskytnutím služby.
 

Cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet, předána v hotovosti nebo potvrzena platebním terminálem.  
 

Služby není možné hradit formou splátkového kalendáře.

 

V. JAKÝM ZPŮSOBEM VÁM BUDOU SLUŽBY DODÁNY?


Dodací podmínky:

1. ZPŮSOB DODÁNÍ:
Servisní a školící služby budou dodány poskytnutím v dohodnutém místě a v případě požadavku na platbu zálohy až po uhrazení zálohy. Konkrétní čas v rámci rezervovaného dne bude mezi námi vždy ujednán, stejně tak v případě vzdáleného online servisu.
Vyhrazujeme si právo na změnu termínu z důvodu nepředvídatelných okolností (např. onemocnění technika, dopravní situace, poruchy vozidla apod.)

2. STORNO PODMÍNKY:
V případě, že z důvodů na vaší straně není možné v rezervovaný termín uskutečnit vzdálený online servis a sdělíte nám tuto skutečnost nejpozději 48hodin předem a současně nebudete chtít rezervovat jiný termín, neúčtujeme žádný storno poplatek a v případě, že již byla uhrazena cena vzdáleného online servisu, vrátíme vám ji do týdne od zrušení rezervace na účet, ze kterého byla platba zaslána. V případě, že domluvíme náhradní termín, přijatá platba bude použita na vzdálený online servis v náhradním termínu. Pokud rezervaci zrušíte v kratší než uvedené lhůtě, bude účtován storno poplatek ve výši 950 Kč, který je splatný do 3 dnů od zrušení rezervace. Pokud jsme již přijali platbu za vzdálený online servis, bude přijatá částka započtena na platbu storno poplatku. V případě, že při zrušení rezervace v kratší, než uvedené lhůtě domluvíme náhradní termín rezervace, který řádně proběhne, nebude účtován storno poplatek a případná předtím přijatá platba bude použita na úhradu odměny za vzdálený online servis.


V případě servisních služeb, kdy zrušíte svoji objednávku (rezervaci) ve lhůtě kratší než 48hodin před zarezervovaným dnem, bude účtován storno poplatek 8 x 890 Kč bez DPH, tedy 7120 Kč bez DPH. Pokud jsme předtím přijali platbu (zálohu) na servisní služby, která do doby zrušení rezervace ještě nebyla použita na nákup materiálu, součástek nebo náhradních dílů, bude přijatá částka započtena na storno poplatek, pokud se výslovně nedohodneme jinak. Zbylou částku vám do týdne od zrušení rezervace vrátíme na účet, ze kterého byla záloha zaplacena. 

 

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

1. V případě, že jste Spotřebitel máte podle § 1829 odst. 1 NOZ právo odstoupit od této Smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne jejího uzavření. Pokud ovšem s plněním služeb bylo započato na základě vaší výslovné žádosti ještě před uplynutím této 14denní lhůty, jste povinni nám uhradit poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Pokud se rozhodnete využít této možnosti odstoupení, ve 14 denní lhůtě musí být odstoupení od Smlouvy odesláno mailem na info@subrtservis.cz nebo odesláno poštou na naši adresu uvedenou v čl. I. VOP, případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby. Odstoupit lze i vyplněním formuláře, který je ke stažení ve formátu PDF níže pod těmito obchodními podmínkami.
V případě použití vzorového formuláře vám bez zbytečného odkladu potvrdíme jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat. V případě, že Klientem není Spotřebitel, ustanovení tohoto odstavce se neuplatní a pro možnost zrušení smlouvy bez uvedení důvodů se použijí pouze storno podmínky obsažené v článku V. těchto VOP.  


Prosím vezměte na vědomí, že podle § 1837 NOZ nemůže ani Spotřebitel odstoupit od Smlouvy:

  • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (to znamená, že pokud během 14denní lhůty, kdy je jinak možné odstoupit bez uvedení důvodu, byly s výslovným souhlasem Klienta již služby poskytnuty, nemá již možnost odstoupit bez uvedení důvodů

  • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů

 

2. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vám vrátíme peníze, které jsme od vás přijali jako platbu za služby. Peníze vám vrátíme stejným způsobem, jakým jste je uhradili, leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro vás nebyly spojeny další náklady.

3. Jak vy jako Klient, tak naše společnost jako Poskytovatel jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP.
 

VII. ZÁRUKA, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2615 až 2619 (jde-li o plnění díla).

2. Jako Poskytovatel vám odpovídáme za to, že služba při převzetí nemá vady. Zejména pokud jde o servisní služby poskytované přímo na místě na základě objednávky Klienta prohlašujeme, že služby poskytujeme s potřebnou odbornou péčí. Klient bere na vědomí, že pokud se v konkrétním případě na místě ukáže jako nutné vyčkat na dodání dalších náhradních dílů a součástí a z tohoto důvodu (ač to původně nebylo předpokládáno, když taková potřeba byla zjištěna až na místě a nemohla být zjištěna bez osobní prohlídky stroje z naší strany) bude nutné domluvit další termín pro pokračování v servisní službě na místě, tak i v takovém případě uhradí cenu servisních služeb dle těchto VOP, včetně náhrady za opakovanou cestu (km a čas na cestě).

 

VIII. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 

1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na elektronické adrese info@subrtservis.cz.

2. Podnikáme na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3. Pokud mezi Poskytovatelem a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

IX. ZÁVĚREM

 

1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatele a Klienta ze Smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem.

3. Vezměte, prosím, na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit, pro Klienta však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání rezervace. Tato verze obchodních podmínek je v textové podobě ve formátu pdf i přílohou e-mailu potvrzujícího přijetí rezervace.

4. Tyto VOP jsou účinné od 1.1.2023.

bottom of page